Bodyworkz Group Fitness Timetable

Studio 1

 
Time    Monday       Tuesday   Wednesday    Thursday         Friday         Saturday       Sunday    
9:00am
9:30am
4:00pm
5:15pm
   

Studio 2

 
Time    Monday       Tuesday   Wednesday    Thursday         Friday         Saturday     Sunday        
6:30am
8:00am
5:45pm
6:15pm
 

Studio 3

 
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
6:30am                                                                               
7:30am